Звернення громадян

 Згідно з чинним законодавством споживачі послуг мають право направити звернення, скаргу або запит для отримання інформації. Форма, порядок і терміни розгляду звернень визначені Законами України “Про звернення громадян“, “Про доступ до публічної інформації“, “Про захист прав споживачів“.
 

ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ

  Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим. Його автором може бути один громадянин або група осіб, колектив. Надіслати звернення можна поштою або передати особисто до відповідного органу, установи або уповноваженій ним особі, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

У зверненні має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;
 • місце проживання громадянина;
 • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

У разі недотримання цих вимог, звернення повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів з дати його надходження.

КОЛИ ЗВЕРНЕННЯ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” анонімні та  без зазначення місця проживання звернення, розгляду не підлягають. Також одним і тим самим органом не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше звернення було вирішено по суті. Законодавством також визначено, що розгляду не підлягають скарги, строк подачі яких закінчився, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ

 • звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження;
 • звернення, які не потребують додаткового вивчення, – від 1 до 15 днів з дня їх отримання;якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівником встановлюється термін, необхідний для його розгляду. Про це повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
 • встановлений законодавством термін розгляду звернень може бути скорочено, якщо автор звернення подастьобгрунтовану письмову вимогу;
 • звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації»

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ШЛЯХОМ: 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • в офіційних друкованих виданнях;
 • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
 • на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
 • на інформаційних стендах;
 • будь-яким іншим способом;

ВИМОГИ ДО ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Запит на інформацію має містити:

 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.


ВІДМОВА В ЗАДОВОЛЕНІ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

відбувається в разі якщо:

 • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».