Загальні умови постачання

 1. Підставою для постачання природного газу споживачує:

– наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільноїсистеми, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачуОператором ГРМ персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;

– наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного вустановленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;

-наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;

– включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;

– відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або

складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

 1. Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог цього розділу, за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачуприродний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначенідоговором.
 1. Укладення договору постачання природного газу здійснюєтьсяз урахуванням такихвимог:

– споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного обсягу природного газу;

– договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код.

 1. Для укладення договору постачання природного газу споживач маєнадати постачальнику такі документи:

– заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний EIC-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору та АНКЕТУ контрагента;

– належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;

– копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи – підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік уконтролюючих органах;

– довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

 1. Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов’язковими для цього видудоговору:
 • місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища,імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб’єктів ринку природногогазу;
 • предмет договору, відповідно до якого постачальникзобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);
 • EIC-код точки/точок комерційного обліку споживача, по якихбудездійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності,якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший постачальник);
 • найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким споживач уклав договір розподілу/транспортування природногогазу;
 • річні, місячні та/або добові обсяги природного газу, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їхвідхилення;
 • порядок перегляду та коригування підтверджених обсягів природногогазу, у тому числі протягом розрахунковогоперіоду;
 • режими постачання та споживання природного газу протягом розрахунковогоперіоду;
 • ціна постачання природного газу задоговором;
 • порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природнийгаз;
 • порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідногоперіоду;
 • відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачемпідтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а такожмеханізми

компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодоюсторін);

 • перелік випадків, коли постачання природного газу можебути

обмежено/припинено споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в Правилах постачання природного газу (далі – Правила);

 • порядок зміни постачальника;
 • строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;
 • місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізитисторін;
 • інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодорозгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкуваннята/абопублічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з Правилами;
 • порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VIІ Правил;
 • право споживача на отримання інформації, визначеної ЗакономУкраїни “Про особливості доступу до інформації у сферах постачанняелектричноїенергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення”.

З метою недопущення постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими ним у газотранспортну систему для потреб своїх споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його споживачами, у договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (споживача та постачальника) може бути визначена процедура передачі споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.

Усі умови поставки природного газу за договором мають бутисправедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку всявідповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.

Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами). Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.

 1. У разі передачі об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендаревівідповіднихповноважень щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частиниприродним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу на умовах цього розділу.
 1. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточногоприпинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припиненнякористуванняприродним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припиненнякористування природним газом включно.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення

користування природним газом споживач зобов’язаний здійснювати оплату спожитого об’єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.

Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

 1. Постачальники із спеціальними обов’язками, на яких в установленому порядку покладений обов’язок постачати природний газ певній категорії споживачів, у тому числі в певних обсягах, не мають права відмовити таким споживачам, об’єкти яких знаходяться на закріпленій території цих постачальників, в укладанні договору постачання природного газу (з урахуванням певних обсягів та цін, якщо вони будуть встановлені для постачальника) за умови дотримання цими споживачами вимог Правил та чинного законодавстваУкраїни.

При цьому при укладанні такими споживачами договору постачання природного газу з іншим постачальником (відмінним від постачальника із спеціальними обов’язками) договір постачання природного газу з постачальником із спеціальними обов’язками (за його наявності) на період постачання газу новим постачальником не розривається, а лишепризупиняється в частині постачання природного газу на період поставки газу новим постачальником.

У разі невиконання зобов’язань з постачання природного газу споживачу діючим постачальником (за умови відсутності простроченої заборгованості споживача перед цим постачальником) постачання природного газу споживачу постачальником із спеціальними обов’язками відновлюється уповному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов’язань діючим постачальником.

 1. Постачальник забезпечує споживача необхіднимипідтвердженими обсягами природного газу відповідно до умов договору постачання природногогазу.

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

За умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу постачальник зобов’язаний забезпечити своєчасну реєстрацію споживача в Реєстрі споживачів постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.

Постачальник відшкодовує збитки споживачеві за несвоєчасне включення споживача до Реєстру споживачів постачальника за умови дотримання споживачем договору постачання природного газу відповідно до розділу VIІ Правил.

Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та длянедопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку постачальника, передбачені цим розділом тарозділом VIІ Правил, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, використовуючи інформаційну платформу Оператора ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача.

Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу.

Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, споживач має компенсувати постачальнику вартість різниці міжпідтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною договором постачання природного газу. При цьому постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму(обсягу) природного газу, які розраховуються відповідно до пункту 1 розділу VIІ Правил.

 1. Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачанняприродного газу.

У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу. У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

Датою оплати рахунка (здійснення розрахунку) є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок постачальника.

 1. За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числамісяця,наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого(протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем.

На підставі отриманих від споживача даних та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.

Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодообмінуінформацією про фактичні обсяги споживання природного газуспоживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальникомтаОператором ГТС.

Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписанийуповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.

 1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припиненняабо

обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:

– проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

– перевищення підтвердженого обсягу природного газу, якщо інше не передбачено договором постачання природного газу;

– розірвання договору постачання природного газу;

– відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

– настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Проринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.

Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

 1. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання споживачу постачальник надсилає споживачу не меншеніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чиприпинитигазоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі споживачем час має право опломбувати запірні пристрої споживача, за допомогою яких споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти. Повідомлення має бути складено відповідно до формиповідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетикиУкраїни від 03 липня 2009 року N 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за N 703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання природного газу.

Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього у постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженнямгазопостачання споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання споживачу Оператором ГРМ/ГТСпостачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмовеповідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження розподілу/транспортування природного газу споживачу, копію якого надсилає споживачу (з позначкою провручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) споживача. У такому разі Оператор ГРМ/ГТСвідповідно до умов укладеного договору на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядокобмеження/припинення природного газу, зокрема Кодексу газорозподільних систем або Кодексу газотранспортної системи.

У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання природного газу споживач зобов’язаний з дотриманням правил безпекиобмежити (припинити) власне споживання природного газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) природного газу буде здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобіганнявиникненню аварійних ситуацій, та підготувати власне газоспоживне обладнаннядообмеження (припинення) розподілу/транспортування природногогазу.

 1. У разі усунення споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав постачальникупідтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС – копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.

 1. У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача)може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором прореструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживачавідповідно до черговості її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку,визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.

 1. За відсутності у споживача діючого постачальника (тобто в ситуації, коли споживач не включений до Реєстру споживачів будь-якого постачальника) у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на йогооб’єкт.