Якість газу

Якість природного газу, що подається споживачам

Відповідальним за якість газу є:

– у точках входу (крім точок входу на міждержавному з’єднанні) – оператори суміжних систем, суміжні газовидобувні підприємства, які подають природний газ до газотранспортної системи в точці входу. У точках входу на міждержавному з’єднанні відповідальним є замовник послуг транспортування;

– у точках виходу – оператор газотранспортної системи.

Визначення фізико-хімічних показників та інших характеристик (далі – ФХП) природного газу у точках виходу газотранспортної системи проводиться оператором газотранспортної системи на умовах, визначених Кодексом газотранспортної системи та погоджених з операторами суміжних систем або прямими споживачами, з використанням автоматичних потокових приладів (автоматичних хроматографів та вологомірів) та/або вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій.

Визначення ФХП природного газу у точках входу газотранспортної системи проводиться на комерційних ВОГ (ПВВГ) операторів суміжних систем (у тому числі суміжних газовидобувних підприємств) або інших суб’єктів, безпосередньо підключених до газотранспортної системи з використанням автоматичних потокових приладів (автоматичних хроматографів та вологомірів) та/або вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій.

Для точок входу і точок виходу визначаються такі значення ФХП:

– компонентний склад;

– нижча та вища теплота згоряння;

– густина газу;

– вміст сірководню та меркаптанової сірки;

– вміст механічних домішок;

– число Воббе;

– температура точки роси за вологою;

– температура точки роси за вуглеводнями.

Природний газ, що подається в газотранспортну систему, повинен відповідати таким вимогам:

 вміст метану (C1), мол. %мінімум 90
 вміст етану (C2), мол. %максимум 7
 вміст пропану (C3), мол. %максимум 3
 вміст бутану (C4), мол. %максимум 2
 вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. %максимум 1
 вміст азоту (N2), мол. %максимум 5
 вміст вуглецю (CO2), мол. %максимум 2
 вміст кисню (O2), мол. %максимум 0,02
 вища теплота згоряння (25 °C/20 °C)  
  мінімум36,20 МДж/м3 (10,06 кВтгод/м3)
  максимум38,30 МДж/м3 (10,64 кВтгод/м3)
 вища теплота згоряння (25 °C/0 °C)
  мінімум38,85 МДж/м3 (10,80 кВтгод/м3)
  максимум41,10 МДж/м3 (11,42 кВтгод/м3)
 нижча теплота згоряння (25 °C/20 °C)
  мінімум32,66 МДж/м3 (09,07 кВтгод/м3)
  максимум34,54 МДж/м3 (09,59 кВтгод/м3)
 температура точки роси за вологою °С
 при абсолютному тиску газу 3,92 МПане перевищує мінус 8 (-8)
 температура точки роси за вуглеводнями
 при температурі газу не нижче 0 °Сне перевищує 0°С
 вміст механічних домішок:відсутні
 вміст сірководню, г/м3максимум 0,006
 вміст меркаптанової сірки, г/м3максимум 0,02

Якщо природний газ, що був переданий в точках виходу з газотранспортної системи, не відповідає встановленим вимогам, оператор газотранспортної системи сплачує оператору газорозподільної системи, оператору газосховищ, прямому споживачу додаткову оплату, визначену в договорі транспортування.

Місячні паспорти-сертифікати ФХП газу підлягають оприлюдненню на веб-сайті оператора газотранспортної системи.

Оператор газотранспортної системи надає операторам суміжних систем або іншим суб’єктам, безпосередньо підключеним до газотранспортної системи, оперативні дані ФХП природного газу за всіма узгодженими точками його визначення, який має містити такі чисельні значення:

– густина газу;

– вміст азоту;

– вміст вуглекислого газу;

– температура точки роси за вологою;

– температура точки роси за вуглеводнями;

– число Воббе;

– середньозважена вища теплота згоряння за минулу добу.

Якість природного газу – це відповідність значень його фізико-хімічних показників встановленим нормативними документами.