Порядок зміни постачальника

  • Споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цимиПравилами.
  • Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальникомтарозірваннядоговорупостачанняприродногогазуздіючимпостачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у Споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед д1ючимпостачальником.
  • Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсаціюузв’язкуіззміноюпостачальника(крімвипадків,колитакаплатаабокомпенсаціяпрямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).
  • Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої зобов’язанняпорозрахункахзаприроднийгазпереддіючимпостачальником(абоукластизнимграфік реструктуризаціїзаборгованостізаприроднийгаз,якогомаєдотримуватись)тапідписати знимугоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природногогазуздати,зякоїпостачанняприродногогазубудездійснюватиновийпостачальник.
  • Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня післярозірвання(призупинення)договоруздіючимпостачальником,алезаумови,щоуспоживачане буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючимпостачальником.

Якщонапочатокперіодуфактичногопостачанняприродногогазуновимпостачальникомчи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настаннятермінуостаточногорозрахункупісляпочаткупостачаннягазуновимпостачальникомтощо), або споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості із попереднім постачальником, останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через ОператораГРМ.

  • Фактичнепостачанняприродногогазуновимпостачальникомможепочинатисьвиключноз газовоїдоби,зякоїспоживачвключенийдоРеєструспоживачівновогопостачальникавінформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеному Кодексом газотранспортноїсистеми.
  • Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем (чи за дорученням споживача його постачальником) змінипостачальника.